• Hem
  • Vänsterpartiste...
Budget

Vänsterpartister aktiva i budgetdebatten

Vid debatten om budget 2011 för Västra Götalandsregionen var nästan hela Vänsterpartiets ledamöter i fullmäktige aktiva. Här kan du läsa Sören Kvibergs inledningsanförande.

Herr ordförande,

Vi som personifierar vänsterpartiets 10 mandat här i fullmäktige har det exklusiva förtroendet att som folkvalda företrädare åter presentera en ny budget för 2011 med flerårsplaner. Vi har benämnt budgetförslaget ”Alla vinner på solidaritet”

I vänsterpartiet arbetar vi varje dag för att göra välfärdens kärna tillgänglig för alla, för jämställdhet och för att motverka segregation och utestängdhet.

En central del i vår politik är att med alla politiska medel bekämpa arbetslösheten med målet att uppnå full sysselsättning. Först då kan vi med stolthet använda begreppet det goda livet i Västra Götaland.

Först då, när den fulla sysselsättningen finns, kan vi också känna tryggheten att den gemensamma välfärden kan finansieras fullt ut.

Idag ser vi effekterna av alliansregeringens politik, inte minst i Västra Götaland. Skattesänkningar för dom bäst ställda, ökade klyftor och privatisering av den gemensamma sektorns verksamheter.

Inför valet 2006 gick moderaterna, det nya arbetarpartiet, till val på jobblinjen, människor skulle komma i arbete.

När vi nu i valperiodens slut kan läsa de färska arbetslöshetssiffrorna från SCB. Konstaterar vi att jobblinjen har havererat, Sverige har Europas näst högsta arbetslöshet bland unga.

Herr ordförande, detta är en djupt allvarlig situation som underminerar finansieringen av välfärden. Men framförallt, i dess förlängning, leder till utestängdhet, en utestängdhet som efter varaktighet underblåser segregationens förbannelse och som för den enskilda människan kan leda till en mental uppgivenhet.

Uppblossande våld i svenska förorter är ingen tillfällighet, det finns i hög grad ett samband med den vanmakt som utslagning i skolan och brist på delaktighet i samhället leder till.
Segregation och ohälsa ökar i det uppdelade samhället, när klyftorna ökar och när delaktigheten inte omfattar alla.

Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen föreslår till regionfullmäktige en budget där vi har försökt vända på alla stenar vi förfogar över. Detta för att anvisa och föreslå vägar för att skapa nya jobb i Västra Götaland, i regionens egna verksamheter och i det vi kan påverka i omvärlden.

När det gäller ungdomsarbetslösheten föreslår vi att Västra Götalandsregionen tar initiativ till en kriskommission med bred medverkan från samhället med uppdrag att föreslå åtgärder som kan ge unga människor arbete.
————————
Häromdagen kunde vi i i media läsa om den tidigare rektorn i Uddevalla, Magnus Olsson, som utvecklat en affärsidé som bygger på att hans företag bedriver gratis barnomsorg med skattemedel.

Verksamheten bedrivs med urholkad pedagogisk kvalitet, outbildad personal, låga löner och utan kollektivavtal.

Planen är att nu sprida verksamheten till Göteborg. För Magnus Olsson själv är det då möjligt att med denna affärsidé som grund plocka ut en vinst med 3 miljoner kronor baserat på 1500 omsorgsplatser.

Detta är en ögonblicksbild av vad som pågår i den solidariskt finansierade sektorn under en moderatledd alliansregering.

Herr ordförande, vänsterpartiet accepterar inte en utveckling där privata aktörer i allt högre grad skor sig på skattemedel.

De privata aktörerna har dessutom en egenhet att etablera verksamhet där plånböckerna har störst innehåll. Tendensen är att utbud och valfrihet koncentreras till de som kan betala.

Den borgerliga alliansens övertro att marknadskrafter skall utveckla och förbättra vård, omsorg och skola finns inget som helst vetenskapligt belägg för. Tvärtom det är en del av klassisk högerpolitik som leder till ökade klyftor.

Herr ordförande, vänsterpartiets budgetförslag tar utgångspunkt i att regionens verksamheter skall drivas utan privata vinstintressen. Vi vill i Sverige bygga världens bästa välfärd utan vinstintressen.
——————
Den avgörande frågan för framtiden är att motverka hotande klimatförändringar och rovdriften på naturresurser.

Vi ansluter oss till den klimatstrategi som regionen fastställt och anvisar i budgeten 2011 en riktning för att snabbt ta itu med den stora omställning som är nödvändig.

Herr ordförande, när det gäller klimatfrågan finns det ingen plan B, det som behöver göras måste göras nu, så fort vi kan. Vi återkommer konkret under miljöavsnittet.

Vi vill, där det så är möjligt påskynda igångsättandet av olika infrastrukturprojekt med syfte att skapa jobb, men också för att påskynda omställningen mot ett ökat kollektivt resande.

Vänsterpartiet är varma förespråkare av en ökad samordning inom transportsektorn. Inte minst genom att också sjöfarten samspelar med övriga transportslag. Sjöfarten har definitivt en stor potential, på kust- och älvvatten och i Vänern. Den måste tas tillvara.

———————–
Kulturen är kittet mellan människor och den mentala näringen, därför är vi angelägna om breda satsningar mot framförallt unga människor. Kulturens olika områden spelar också en viktig roll för besöksnäringen som i sig genererar nya jobb, vi vill därför satsa på besöksnäringen med jämställda och hållbara förtecken.

Vi förändrar inte världen med budget 2011 för Västra Götalandsregionen, men vi kan ta vårt ansvar för att hålla samman välfärden och lämna vårt bidrag till minskad klimatpåverkan.

Vi har lagt en budget som innehåller 25 öre skattehöjning, 25 öre för att satsa än mer på jobben, jämställdheten och kollektivtrafiken, 25 öre för ett gott liv i Västra Götaland.

Den röda tråden i Vänsterpartiets budget är att också omfatta de människor som lever i marginalen eller i utestängdhet vare sig det gäller jobb, utbildning, hälsa eller tillgänglighet till välfärden.

I det globala perspektivet, att se till de fattiga länder som drabbas hårt av de rika ländernas klimatpåverkan och exploateringen av jordens naturresurser. Den röda tråden benämner vi solidaritet. Alla Vinner på Solidaritet.

Bifall till vänsterpartiets budgetförslag.

Fakta om ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten, det vill säga arbetslösa mellan 15-24 år, uppgick i april till 30,9 procent. Totalt rör det sig om ungefär 193 600 ungdomar. Denna statistik baseras på en revidering av arbetsmarknadsstatistiken och skiljer sig därför något jämfört med den tidigare presenterade statistiken för april 2010.
I april var cirka 193 600 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Detta motsvarar 30,9 procent, ej säsongsrensat, av samtliga ungdomar i den åldersgruppen som är tillgängliga på arbetsmarknaden. Detta är en ökning med 34 300 ungdomar jämfört med april 2009. Av de arbetslösa ungdomarna var det 121 500 stycken, eller 63 procent, som studerade på heltid samtidigt som de aktivt sökte ett arbete.

Man bör påpeka att ungdomsarbetslösheten uppvisar stora säsongsvariationer. Säsongsrensat så var ungdomsarbetslösheten 27,3 procent under april. Detta innebär dock fortfarande att arbetslösheten bland ungdomar är väsentligt högre än bland andra åldersgrupper, oavsett vilken månad man studerar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk