• Hem
  • Satsa hårdare p...
Miljö

Satsa hårdare på biogas

Debattartikel publicerad i Borås tidning 2014-05-04.

Satsa hårdare på biogas

Vänsterpartiet vill att Sverige gör en jättesatsning på biogas, och skjuta till ytterligare 50 miljoner kronor per år för att utveckla biogas som energikälla.

Vi har i Borås och Västra Götaland mycket kunskap och erfarenheter kring biogasproduktion, och en målsättning om hållbara transporter. Vänsterpartiet vill ge ett starkt och uthålligt stöd för att utveckla den biogasproduktion som stått länge nog i startgroparna.

Biogas bildas vid nedbrytning av organiskt material och är sedan decennier känt som energikälla. På många platser i landet finns idag produktionsanläggningar för biogas. Gasen kan med fördel användas som förnybart drivmedel och ger mycket låga utsläpp av koldioxid och partiklar. Det finns en stor potential i att utveckla biogasen. Men det krävs ett långsiktigt och kraftfullt samhällsengagemang i utvecklingsfasen, som vi i Vänsterpartiet vill uppnå.

Fördelarna med biogas är uppenbara:

X En mer hållbar avfallshantering när biogasen produceras ur avfall som matrester, gödsel, avloppsvatten och växtrester. – Minskat läckage av klimatskadlig metangas från avfall och restflöden.

X Minskad användning av fossilintensiv handelsgödsel då restprodukten från biogasproduktion kan ersätta handelsgödsel och därmed sluta kretsloppet.

X Lokal produktion tryggar tillgången till bränsle i en osäker värld.

X Tekniken för produktion av biogas kan bli en svensk exportvara, ge arbetstillfällen och bidra till vår gemensamma välfärd.

Vi följer med stort intresse det engagemang som finns för biogasproduktion bland jordbrukare, skogsägare, kommuner och regioner. Viljan att investera i biogas finns, liksom den teknik som krävs. Men det behövs ett stöd i startfasen. Det krävs:

X Fler tankställen för att täcka behovet för lastbilstransporter i Sverige.

X Tekniken för förbränning av gasen behöver utvecklas än mer.

X För att sänka produktionskostnaderna, behöver vi komma upp in en mer storskalig produktion.

Det saknas ett långsiktigt och tydligt förhållningssätt från regeringens sida. Vänsterpartiet vill göra skillnad och förflytta den svenska energi- och klimatpolitiken. Det går inte att, som den moderatledda regeringen, vara ambivalent genom ett kortsiktigt och otillräckligt stöd.

Regeringen har föreslagit en satsning på utveckling av biogas, som heter ”från gödsel till biogas”, Ett bra förslag, men att ”satsa” genom att anslå 240 miljoner på tio år är otillräckligt och tyder inte på något större engagemang. Vi har i vårt budgetförslag för staten föreslagit ytterligare 50 miljoner kronor per år.

Vi i Vänsterpartiet vill att stödet återfinns i ett sammanhang av tydliga och långsiktiga styrmedel för hela klimatpolitiken. Vi föreslår att tankställen för biogas och el byggs ut för 200 miljoner kr per år. Vårt budgetförslag har en klimatmiljard, som ska användas av kommuner, landsting och regioner när de klimatinvesterar för mindre utsläpp.

Det kan vara lokal produktion av biogas, stöd till fortsatt utveckling av tekniken eller en hållbar transportinfrastruktur. Det går att avveckla subventionerna till fossila bränslen och använda de pengarna i en omställning till förnybara bränslen

I Vänsterpartiet har vi uppfattningen att svensk biogasproduktion har en teknisk mognad som motiverar en storskalig produktion. Då måste de politiska signalerna genom långsiktiga styrmedel och stöd för de förnybara alternativen, som biogas, vara tydliga.

Vänsterpartiet vill agera nu för en utbyggd biogasproduktion.

Ida Legnemark (V)
riksdagskandidat, Borås

Sören Kviberg (V)
regionråd, Västra Götalandsregionen

Kent Persson (V)
riksdagsledamot, näringsutskottet

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk