• Hem
  • Offentlighet sk...
S-V-MP i regionen

Offentlighet ska gälla även privata utförare

Vid Regionstyrelsens sammanträde 2013-10-08 lade den rödgröna ledningen ett yrkande att i ett remissvar tydligt kräva offentlighet för privata utförare, samt att ekonomiska resultat och personalstatistik ska redovisas på enhetsnivå, inte på koncernnivå.

– Det är ett självklarhet för oss i Vänsterpartiet att samma regler ska gälla för allmänna handlingar i all verksamhet som finansieras med skattepengar, kommenterar Sören Kviberg. Det är centralt att medborgare och politiker ska få veta hur deras skattepengar används, fortsätter Sören.

Alliansen röstade emot ändringarna.

– Det är bara tomma ord när alliansen pratar om öppenhet hos privata utförare, säger Annette Ternstedt. Nu synade vi deras bluff, avslutar Annette.

 

Vill du veta mer?

Kontakta: Sören Kviberg 0703-083350

Annette Ternstedt: 0705-887374


Yttrande över betänkande Privata utförare- kontroll och insyn, SOU 2013:53

Den politiska ledningen ställer sig positiv till utredningens förslag och till förslaget på remissyttrande men vill göra ett par tillägg. Det första rör utförarnas ekonomiska redovisning som bör ske på enhetsnivå, inte endast koncernivå, för att kunna ligga till grund för uppföljning och jämförelser mellan utförare. Detta bör vara ett krav som ställs på såväl privata som offentliga utförare.

Det andra rör att offentlighetsprincipen och arkivlagen bör omfatta privata utförare, på samma sätt som annan skattefinansierad verksamhet. Här instämmer vi i patientnämndernas yttrande om att delbetänkandet inte stärker allmänhetens insyn då handlingar hos privata utförare fortsatt inte kommer att omfattas av offentlighet och enskilda inte äger rätt att närvara vid bolagsstämma. Inte heller omfattas privata utförare av arkivlagen som bl a föreskriver tillgodoseendet av rätten att ta del av allmänna handlingar.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:
att Följande stycke läggs till förslag till yttrande:
Vårdgivarens redovisning av ekonomi, bemanning och personalens utbildningsnivå ska ske på enhetsnivå.

att Följande stycke läggs till förslag till yttrande:
Det behöver även genomföras en översyn av lagstiftningen så att det är möjligt att på enhetsnivå säkerställa att offentlighetsprincipen och arkivlagen även omfattar privata utförare i likhet med andra skattefinansierade verksamheter.

Dela den här sidan:

Kopiera länk