• Hem
 • Valplattformen ...
sida

Valplattformen 2022

Inför valåret 2022 har Vänsterpartiet Västra Götaland tagit fram en valplattform för valrörelsen.

Sammanfattning av Vänsterpartiets valplattform

Inom regional utveckling vill vi
 • Minska klyftorna och arbeta för en ökad jämlikhet i samhället
 • Minska de regionala skillnaderna i Västra Götaland
 • Skapa en grön omställning som mildrar klimatkrisen
 • Bidra till att ungdomsarbetslösheten minskar inom regionen
 • Ha ett ökat fokus på att nyanlända ges möjligheter till sysselsättning och jobb
 • Att kulturen är tillgänglig för alla, oavsett vem du är och var du bor
Vi vill ha en jämlik och tillgänglig sjukvård för alla
 • Att nedskärningarna i sjukvården stoppas
 • Att vården ska ges utifrån människors behov och inte avgöras utifrån om man har en privat försäkring eller inte
 • Att sjukvården ska vara fri från privata vinstintressen
 • Genom att bygga ut primärvården så att den kan bli ett nav i sjukvården
 • Säkra att det finns tillgång till akutsjukvård och jourcentraler och akutmottagningar inom rimliga avstånd för regionens invånare
 • Genom att personalen i sjukvården får bättre arbetsvillkor och förutsättningar kan bristen på vårdplatser åtgärdas och vårdköer kortas
 • En resurssatsning som ger bättre förutsättningar och ökad kapacitet för förlossningsvården
 • Att det tillsätts mer resurser och en kompetensutveckling till barn/ ungdoms- och vuxenpsykiatrin
 • Västra Götalandsregionen ska bedriva ett systematiskt arbete mot våldsutsatthet.
 • Att fler psykologer och terapeuter anställs på regionens vårdcentraler
 • Utveckla en lättillgänglig och sammanhållen beroendevård i hela regionen
 • Aktiva insatser som leder till en jämlik och god tandhälsa
Vi vill utveckla trygga arbetsplatser
 • Genom en generell höjning av löner i hela regionen och en särskild satsning för jämställda löner
 • Erbjuda bättre arbetsvillkor med ökad personaltäthet, bättre scheman, arbetstidsförkortning, kontinuerlig fortbildning och återhämtning
 • Att alla regionens medarbetare har trygga anställningar, med tillsvidareanställning som norm
 • Att alla regionens verksamheter har ett aktivt värdegrundsarbete för nolltolerans av rasism, sexism och diskriminering
Vi vill ha ett Västra Götaland som bidrar till klimatomställningen
 • Att Västra Götaland utlyser klimatnödläge och prioriterar arbetet med klimat- och miljöfrågor
 • Att den biologisk mångfalden säkras inom regionens verksamheter och värnar våra ekosystem
 • Att landsbygden får tillgång till den infrastruktur som behövs för att ställa om, såsom laddstolpar, kollektivtrafik, bredband och mobilnät
 • Att kollektivtrafik är en samhällsservice tillgänglig för alla genom att regionen bygger ut kollektivtrafiken och den anropstyrda trafiken så att resandet med buss och tåg kan öka och bilismen minska
 • Genom att sänka avgifterna i kollektivtrafiken kan vi få fler att resa kollektivt och samtidigt en minskad klimatpåverkan och mindre trängsel på gator och vägar
Rösta på Vänsterpartiet
 • och vi kan tillsammans skapa ett hållbart samhälle där människan behov och livsvillkor går före vinstdrivande företagsintressen.
 • och tillsammans kan vi gå före och göra skillnad till förmån för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och samma chans till delaktighet. Ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och feminism där ingen diskrimineras eller särbehandlas.
 • och vi kan verka för en fullgod finansiering av sjukvården och säkra vår gemensamma välfärd.
 • och vi kan tillsammans bidra till klimatomställningen och mildra den hotande miljö- och klimatkatastrofen. Tillsammans skapar vi trygghet och framtidstro.

Här kan du läsa hela Vänsterpartiet Västra Götalands valplattform 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk